چهار قانون طلایی مهندسین ساخت وطراحی


۱-وظیفه اولیه یک مهندس طراح‌‌،‌ ساخت سیستمی است که برای سازنده ساختن آن سخت وبرای تعمیرکار تعمیر آن ناممکن باشد.

2-درطراحی هرسیستم، لااقل باید یک قطعه ازرده خارج ،2قطعه دست نیافتنی و 3قطعه هنوز درمرحله طراحی وجودداشته باشد.

3-هیچ چیزنبایدطبق زمان بندی و بودجه کارفرما ساخته شود.

4-هیچ عیبی نباید در طراحی دیده شود مگر در بازرسی نهایی محصول.