آلاچیق چیست

آلاچيق در لغت:نوعي خيمه که از پارچه هاي ضخيم درست مي کنند سايباني که ميان باغ ياصحرا از شاخه هاي درخت و چوب مي سازند .الاجق و آلاچق نيز گويند. در واقع آلاچيق به معني داشتن مکان و سرپناه و محلي سرپوشيده در يک فضاي باز و سرسبز که محل مناسبي براي استراحت و آرامش در اين فضا است و مي توان گفت براي ارتباط با طبيعت و استفاده از مکان هاي طبيعي است . براي استفاده ازچوب آلاچيق استفاده از مواد و مصالح طبيعي همچون سنگ و چوب مي تواندارتباط و حس نزديکي با طبيعت رابراي ما ايجاد کند.

انواع آلاچيق
آلاچيق ها را مي توان به چند دسته تقسيم کرد قديمي ترين نوع آلاچيق ها ، چوب آلاچيق هستند که در طرح ها ي مختلف ساخته مي شوند. امروزه علاوه بر چوب از فلز نيز مي توان در ساخت چوب آلاچيق بهره برد در گذشته سقف هاي گنبدي شکل در ساخت آلاچيق چوبي استفاده مي شد ولي امروزه از طراحي هاي متنوع و شکل هاي متفاوت براي سقف استفاده مي کنند .سقف آلاچيق ها را با ترکيب با چارچوب هاي چوبي پوشش مي دهند در بعضي از مناطق باتوجه به نوع اقليم و شرايط مصالح بومي موجود در منطقه استفاده از پوشال هاي گياهي مرسوم است که بيشتر در شمال کشور مان ديده مي شود. همچنين انواع چوب آلاچيق را مي توان به شکل ثابت و متحرک ساخت.