اطمينان از نحوه صحيح اتصال جرثقيل و حمل بار

براي حصول اطمينان از نحوه صحيح اتصال جرثقيل، بايستي ابتدا بار را چند سانتي متري ( 10 تا 30 ) از زمين به آرامي بلند نمود و در صورت صحت و ايمن بودن شرايط به كار ادامه داد.

4-1- اپراتور جرثقيل بايستي توجه نمايد در هرحالت و به هر شكلي حركات اجزا جرثقيل به آرامي صورت پذيرد.

4-2- پايين آوردن بار صرفاً با ترمز اكيداً ممنوع است.

4-3- هنگامي كه جرثقيل تحت بار مي باشد و يا دستگاه روشن است ترك كابين جرثقيل توسط راننده اكيداً ممنوع است.

4-4- كليه پله ها، سكوها، دستگيره ها و پدال هاي جرثقيل بايستي كاملاً تميز و عاري از روغن و گريس باشند. اين مورد بايستي روزانه اپراتور كنترل گردد.

4-5- تغيير در تجهيزات جرثقيل مانند افزايش طول بوم و يا بازكردن ملحقات بايستي با اجازه به كار انجام گرفته و تحت نظر بازرس فني و نماينده واحد ايمني انجام پذيرد.

4-6- تجمع، ايستادن و يا حركت در شعاع عملكرد جرثقيل ممنوع است.

4-7- قلاب جرثقيل بايستي از جنس فولاد بوده و هر هفته نحوه اتصال ان به جرثقيل بررسي و بازديد گردد.

4-8- كليه شكل ها بايستي داراي پيم اصلي خود باشند و استفاده از هر وسيله ديگر مانند پيچ و مهره و ... ممنوع است

4-9- استفاده از زنجير جهت جابجايي سازه هاي سنگين اكيداً ممنوع است.

4-10- جرثقيل بايستي مجهز به بكسل هاي مناسب در سايزهاي مختلف بر اساس ظرفيت دستگاه، شكل و ورق‌گير بوده و مرتباً توسط ريگر بازديد شده و در صورت بروز هرگونه اشكال از سيستم خارج گردند.

4-11- حمل افراد توسط سبد فقط بايستي به همراه كمربند ايمني باشد. تنها افراد آموزش ديده حق ورود به سبد را دارند.

4-12- هنگامي كه بار در نقطه‌ايي قرار دارد كه زاويه بوم جرثقيل نسبت به جك هاي تعادلي عمود يا موازي نباشد، بيشترين فشار هنگام به سطح وارد شده و ممكن است در اثر فرورفتن سطح زمين در آن نقطه جرثقيل تعادل خود را از دست بدهد. بنابراين حتي المقدور از جابجا كردن بار در اين شرايط خودداري شود مگر اينكه از مقاومت زمين اطمينان حاصل گردد.

4-13- حتماً بايستي سطح زيرين جك هاي تعادلي توسط تخته فرش يكپارچه‌ايي كه سطح آن حداقل 3 برابر سطح جك مذكور باشد پوشيده شود. چيدن چند تخته روي هم با آجر و وسايل ديگر اكيداَ ممنوع است و تخته ها بايستي حتماً به سطح اتكايي پايه جك مرتبط باشند.

4-14- تراز بودن جرثقيل بوم آن كاملاً عمود بوده و قلاب را تا نزديك زمين پايين آورده و در اين حالت وايرها و قلاب در هر جهت بايستي در مركز قرار گيرند در غير اين صورت تا تنظيم صحيح از كار با جرثقيل خودداري فرماييد.