شرائط كار با جرثقيل

3-1- استفاده از جرثقيل ها در سايت نياز به تهيه work permit ( فرم اجازه به كار جرثقيل ) از مسئول ايمني شركت بلند پايه دارد.
3-2- حمل بار توسط جرثقيل بايستي توسط اپراتور و به همراه حداقل يك كمكي (ريگر) انجام پذيرد. .وجود چارت و نمودار جرثقيل الزامي است و بايستي همواره در داخل كابين وجود داشته باشد و كليه رانندگان و ريگرهاي جرثقيل از نحوه استفاده انها مطلع و آموزش كافي ديده باشند.
3-3- كليه مسئولين و سرپرستان كارگاهها بايستي از وجود برنامه منسجم ايمني در زمينه حمل و نقل وسايل توسط جرثقيل ها اطمينان حاصل نمايند. اين امر جهت رعايت موازين قانوني و منشورهاي بين‌المللي و جلوگيري از بروز حوادث از اهميت ويژه اي برخوردار است.
3-4- بررسي و تست جراثقل بايستي دقيقاً مطابق دستورالعمل بازرسي جرثقيل ها بطور ادواري انجام پذيرفته و مستندات آن حفظ گردد.
3-5- كليه لوازمي كه مربوط به حمل و نقل تجهيزات هستند بايستي طراحي مناسب داشته و به شكل ايمن مورد استفاده قرار گيرند تا هدف اصلي يعني حمل ايمن انجام پذيرد.
3-7- تمام تجهيزات حمل بار، بايستي در هنگام خريد به داشتن گواهينامه، راهنماي استفاده صحيح و گارانتي توسط شركت سازنده مجهز بوده تا :

3-7-1- حداكثر ايمني فراهم گردد.
3-7-2- در شعاع هاي عملكرد مختلف جرثقيل، بتوان از ايمن بودن و صحت عملكرد اين تجهيزات اطمينان حاصل نمود.
3-7-3- ميزان حد تحمل ايمن بار بايستي در محل مشخصي از تجهيزات مربوط به حمل و به وضوح توسط شركت سازنده ثبت شده باشد.
3-7-4- محل قرارگيري جرثقيل جهت شروع به كار بايستي قبلاً كاملاً بررسي و از احتمال نشست زمين و انجام اقدامات مقتضي قبل از استقرار جرثقيل مطمئن بود.
3-7-5- همواره بايستي دقت شود انجام هر اقدامي كه باعث بر هم زدن شرايط ايمن كار با جرثقيل گردد ممنوع بوده و حتي تعميرات جزئي نيز روي جرثقيل بايد با مجوز قبلي انجام پذيرد.
3-7-6-جابجائي جرثقيل فقط بايستي با اجازه مسئول بخش و صرفاً جهت انجام امور مربوط به حمل و نقل تجهيزات باشد. جابجائي دستگاه بجز مورد فوق اكيداً ممنوع است.
3-7-7- تحت هيچ شرايطي نبايستي از جرثقيل و ادوات آن در بيش از ظرفيت ثبت شده استفاده كرد مگر جهت load test و تحت نظر واحد ايمني و كارشناس فني واجد شرايط كه گواهي مذكور را صادر مي نمايند.

3-8- در صورتي كه بر اساس شرايط كار بايستي جرثقيل در محل هاي خطرناك فعاليت نمايد، علامت‌گذاري محل و بررسي دقيق آن قبل از شروع به كار الزامي است.
3-9- جز در شرايط ويژه به جهت كمك رساني و امداد (در صورت نياز) و شكل اجرايي كار با رعايت اصول ايمني حمل و نقل افراد توسط جرثقيل ممنوع است.
3-10- ريگر جرثقيل بايستي از ايمن بودن نحوه اتصال بار به بكسل ها و قلاب اطمينان حاصل نمايد.
3-11- قطعاتي كه پس از بلندشدن توسط جرثقيل بايستي هنگامي كه معلق هستند تنظيم شده يا چرخش نمايند و يا هدايت شوند، بايستي قبل از شروع كار در محل مناسبي توسط طنابي كه طول مناسبي داشته باشند توسط ديگر تحت كنترل قرار گيرند.
3-12- هنگامي كه جابجائي بار در مسيري است كه تردد و فعاليت افراد زياد مي باشد يا بايستي عمليات محل را به زمان مناسب ديگري موكول نمود و يا تاپايان عمليات حمل در مسير حركت بار كليه فعاليت ها را تعطيل كرد.
3-13- كليد وينچ ها بايستي داراي ALARM اضطراري باشند. 

لینک های مهم