مراحل نصب دیوار پیش ساخته

 مراحل نصب دیوار پیش ساخته :

1 - بند کشی کف

2 - نصب ریل

3 - نصب پانل

4 - اتمام نصب پانل

5 - خط کشی (ایجاد بریدگی در پانل ها)

6 - نصب لوله و تاسیسات

7 - نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز)

8 - نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز)

9 - ماده سفید کننده (فلکسی کاری)

10 - ماده سفید کننده (فلکسی کاری)

11 - حواله آب

منبع : آسان سازه