نكات ايمني در رابطه با جرثقیل

5-1- در نحوه محاسبه وزن بار بايستي اين اوزان را به بار اضافه نمود: وزن jib ، وزن كلاب اصلي، وزن كابل متصل به كلاب اصلي، وزن كابل متصل به بار، وزن كابل jibو وزن تير.
5-2- اغلب جرثقيل ها با بوم تلسكوپي داراي دريچه اي هستند كه باعث مي شود بخش هاي بوم هيدروليكي به شكل مساوي خارج شوند. توجه نماييد در صورت نياز به استفاده از چند بوم بايستي ميزان خروج هر يك با هم برابر باشد. زيرا جدول بار جرثقيل بر مبناي افزايش برابر طول بوم ها تهيه شده است. در غير اين صورت اطلاعات اين جدول قابل قبول نبوده و براي جرثقيل خطرناك است.
5-3- همواره از ايجاد two – blockings در جرثقيل شديداً جلوگيري نماييد. اين حالت وقتي اتفاق مي‌افتد كه قرقره به سمت انتهاي بوم كشيده شده و كاملاً به بوم مي چسبد. در اين حالت اگر جرثقيل تحت بار باشد احتمال بريدن واير، تخريب بوم و در نهايت سقوط بار وجود دارد. اين حالت در جرثقيل‌هاي بوم خشك نيز هنگامي كه دكل به سمت پايين آورده مي شود بسيار محتمل است.
5-4- جرثقيل ها بايستي مجهز به وسايل مربوط به جلوگيري از ايجاد two – blocking باشند. نوعي از اين سيستم داراي سوپاپ سولونوئيدي است كه با سيستم هيدروليك درگير است. در هنگام عمليات روتين و صحيح جرثقيل اين سولونوئيد تقويت مي شود و در صورت برخورد هوك اصلي به آن سيستم هيدروليك از كار مي افتد و هوك متوقف مي شود.
5-5- توجه داشته باشيد در هيچ شرايطي نبايد از جرثقيل براي كشيدن يا هل دادن وسايل استفاده شود حتماً استفاده از جك هاي تعادلي همواره الزامي است.
5-6- قرار گرفتن بين بارهاي معلق اكيداً ممنوع است.
5-7- دقت و توجه اپراتور جرثقيل به ريگر از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. دقت نماييد در هنگام حمل بار فقط يكنفر به عنوان ريگر با اپراتور در ارتباط باشد و افراد متفرقه ازانجام وظايف ديگر جداً خودداري نمايند.
5-8- تدارك نور كافي و زاويه ديد مناسب جهت اپراتور و ريگر بسيار مهم است. انجام عمليات حمل بار در محل‌هائي كه نور كافي نبوده و زاويه ديد نا مناسب باشد اكيداَ ممنوع است.
5-9- مهاري كه به بار بسته مي شود، تا توسط ريگر هنگامي كه بار معلق است جهت و شكل آن تنظيم گردد بايستي عايق باشد مانند طناب.
5-10- بلند كردن حمل چند نوع مختلف از وسايل به شكل همزمان با يك جرثقيل اكيداً ممنوع است.