نکاتی‌ برای‌ بهترین‌ استفاده‌ از آشپزخانه

1- کابينت هاي‌ فوقاني‌ را تا سقف‌ ادامه‌ دهيد ، طبقه‌ آخر کمدهاي‌ فوقاني‌ براي‌ نگهداري‌ انواع‌ اشياء و لوازم‌ کم‌ مصرف‌ مناسب هستند.
2- در فکر ظرف‌ زباله‌ چند محفظه‌ اي‌ باشيد . در آينده‌ مراحل‌ اوليه‌ تفکيک‌ زباله‌ بايد در منزل‌ انجام‌ شود.
3- از چهار پايه‌ هايي‌ در اندازه‌ هاي‌ مختلف‌ مي‌ توان‌ براي‌ زيرپايي‌ يا قرار دادن‌ برخي‌ چيزها استفاده‌ کرد. کابينت هاي‌ پايين‌ معمولاً ?? سانتيمتر عمق‌ دارند و کابينت هاي‌ فوقاني‌ ?? تا ?? سانتيمتر. در آشپزخانه‌ هاي‌ کوچک‌ بهتر است‌ يک‌ يا دو کابينت‌ با عمق‌ ?? سانتيمتر تا بالا امتداد يابد تا بيشترين‌ استفاده‌ از فضا به‌ عمل‌ آيد. اگر انتخاب‌ کابينت ها براي‌ اين‌ کار هدفمند صورت‌ گيرد ، در زيبايي‌ فضا هم‌ تأثير مناسب‌ مي ‌گذارد.
4- کابينت هاي‌ فوقاني‌ نيز دو رديف‌ دارند و به‌ سقف‌ مي ‌رسند، استفاده‌ از شيشه‌ در آنها باعث مي شود ظروف ، ادويه ‌جات‌ و… را آسانتر پيدا کنيد . قاب‌ پهن‌ دور اين‌ شيشه ‌ها و تقسيم ‌بندي‌ آنها مسلط‌ به‌ ساير شکل هاي‌ آشپزخانه‌ است‌ و باعث‌ جلب‌ توجه‌ مي ‌شود.
5- استفاده‌ از چراغ هاي‌ آويزان‌ روي‌ پيشخوان‌ علاوه‌ بر آنکه‌ توجه‌ را از داخل‌ آشپزخانه‌ به‌ اين‌ سطح‌ معطوف‌ مي ‌کند از ارتفاع‌ فضا نيز به‌ طور حسي‌ مي‌ کاهد. اين‌ امر با قرار دادن‌ رنگ هاي‌ زنده‌ و متضاد در زمينه‌ رنگ‌ سفيد آشپزخانه‌ تشديد مي ‌شود.
6- بهتر است‌ کانال هاي‌ کولر به‌ رنگ‌ ديوار رنگ ‌آميزي‌ شوند تا کمترين‌ تأثير را بگذارند.
7- استفاده‌ از روشن ‌ترين‌ رنگ‌ براي‌ آشپزخانه‌ کوچک‌ آن‌ را بزرگتر مي ‌نماياند.
8- امتداد يافتن‌ کابينت هاي‌ فوقاني‌ بالاي‌ يخچال ، گاز و… تعداد قفسه‌ بيشتري‌ در اختيار ما قرار مي‌ دهد.
9- تعبيه‌ يک‌ آهنرباي‌ قوي‌ در کناره‌ کابينت‌ مي ‌تواند آسودگي‌ خيال‌ را براي‌ محل‌ کاردها به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.