نکات حفاظتی در مورد کابینت

1_ از گذاشتن وسايل سنگين به مدت زياد در کابينت بپرهيزيد چون مقاومت عمود بر الياف تخته کم بوده و امکان شکست در کابينت را ميدهد .
2_ کابينت خود را به اندازه معمول پر کنيد زيرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح مي گويند تخته شکم داده است يعني قوس پيدا کرده .
3_ از چسب آبندي حتماً براي دور سينک خود استفاده کنيد. سينک بايد به صورت تراز در جاي خود نشسته باشد چون در غير اين صورت آب در سينک ميماند .

4_ اگر از گازهاي تو کار يعني تو نشسته استفاده ميکنيد حتماً لبه آن با صفحه رويي کابينت يکي باشد و در آن محل حتماً از چسب آبندي استفاده کنيد .
5_ اگر نوارهاي روي لبه کابينت کنده شده و يا شکسته شده سريعاً آن را تعويض کنيد چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد ميکند .
6_ هر چند وقت يک بار زير کابينت خود را تميز کنيد تا محل تجمع سوسک و مورچه نشود مورچه متواند به بافت چوبي آسيب برساند.

7_ از پريدن روي کابينت و نشستن بر روي آن خود داري کنيد چون فشار بيش از حدبه آن وارد ميشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .
8_ هرگز کابينت چوبي و يا ساخته شده با ام دي اف را با آب نشوييد.
9_ کف کشوهاي کابينت ها اکثراً فيبر ميباشد و چون فيبر از لحاظ مقاومتي ضعيف مي باشد در هنگام چيدن وسايل در داخل کشوها دقت کنيد وسايل سنگين در آن نذاريد.
10_ از گذاشتن قاشق يا چنگال خيس در داخل گشوها بپرهيزيد چون فيبر نسبت ب آب مقاوم نيست و سريعاً خراب ميشود .
11_ در صورت کنده شدن روکش روي صفحه کابينت حتماً آن را عوض کنيد چون در غيراين صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتي صفحه باد کرده و خراب ميشود.
12_ در صورت ايجاد لک بر روي کابينت و نرفتن شما ميتوانيد آن را با کمي تينر فوري ببريد.تينر را با دست مال بر روي لک بکشيد.
13_ هر چند وقت يک بار به کابينت زير سينک نگاه کنيد تا آب در آنجا چکه نکند.
14_ اگر کابينت خانه شما چوبي است هر چند وقت يکبار به آن واکس بزنيد تا کابيت چوبي شما سالم بماند.