نکات فنی در سقف کاذب

نصب صفحات سقف کاذب کناف باید از وسط سقف آغاز و به حاشه ها ختم شود. همچنین می توان نصب صفحات را از یک کنج آغاز نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن پوش کاری را ادامه داد. عدم رعایت جزییات اخیر موجب ایجاد ترک بر اثر خیز سقف کاذب خواهد شد.
‏در کلیه ساختار های تک لایه و چند لایه، پانل ها باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. برای این منظور، فاصله دو درز باید حداقل 40 ‏ساتیمتر درنظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درز ها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درز ها می شود.
‏در صورت اجرای سازه های سقفی به صورت دوتایی، صفحات باید به هر دو سازه اتصال یابند (توسط پیچ هایی که به صورت زیگ زاگ اجرا می شوند).
در صورت نصب نوار محافظ بال در ساختار دارای کد حریق از بالا، از صفحه گچی مقاوم در برابر حریق به ضخامت 24 ‏میلیمتر و به پهنای حداقل 120 ‏میلیمتر استفاده می شود. برای نصب نوار مذکور بر روی بال سازه های سقفی، پیچ ها باید به صورت زیگ زاگ و در فواصل 24 ‏سانتیمتر اجرا شوند.
در صورت نصب لایه گسترده محافظ در ساختار دارای کد حریق از بالا، از صفحه گچی مقاوم در برابر حریق به ضخامت 1215 ‏میلیمتر استفاده می شود. برای نصب لایه مذکور نیازی به اتصال پیچی نبوده، لیکن اجرای صفحات باید به نحوی باشد که شکاف، درز و یا فاصله خالی میان آن ها و میان صفحات و عناصر پیرامونی وجود نداشته باشد. همچنین، لبه های برش خورده باید در محل سازه های سقفی قرار گیرند.
‏صفحات گچی را باید با به کارگیری اتصالات لغزشی (مآنند ایجاد اتصال با خط سایه یا ترن فیکس) از عناصری که جنس آن ها گچ نمی باشد (به ویژه در ستون ها) و همچنین از عناصری که حرارت زیاد تولید می کنند (نظیر روشنایی های بزرگ با لامپ های رشته ای)، جدا نمود. عدم رعایت جزئیات اخیر، موجب ایجاد ترک در اطراف چنین عناصری در سقف کاذب کناف می شود.